โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)

40
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 6 นาจักร ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054651285 โทรสาร 054651285 อีเมล najak039@gmail.com
เว็บไซต์ http://nj.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
7
12
ประถมศึกษา
6
17
11
28
รวมทั้งหมด
8
22
18
40
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเชิด คำปลิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 12 คน

30.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 28 คน

70.00%