โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

65
จำนวนนักเรียน
10
ห้องเรียน
7
ครู/บุคลากร
10
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งอ่วน ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054651215 โทรสาร - อีเมล kanjanaram_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ kanjana.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
2
2
4
ประถมศึกษา
6
14
15
29
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
22
10
32
รวมทั้งหมด
10
38
27
65
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

6.15%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 29 คน

44.62%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

49.23%