จำนวนนักเรียนในสังกัด อนุบาล 1 จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
1
6
2
8
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
2
26
28
54
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
2
18
17
35
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
7
6
13
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
1
0
1
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
1
0
1
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
1
6
1
7
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
1
1
7
8
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
1
5
8
13
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
1
3
6
9
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
1
13
2
15
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
1
2
5
7
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
1
7
16
23
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
1
9
7
16
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
1
5
2
7
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
1
6
12
18