จำนวนนักเรียนในสังกัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 21 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
1
9
3
12
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
1
9
2
11
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
1
7
3
10
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
1
7
3
10
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
1
8
4
12
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
1
8
6
14
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
9
8
17
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
1
2
4
6
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
1
6
3
9
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
13
0
13
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
1
12
10
22
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
1
13
13
26
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
1
12
11
23
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
1
8
9
17
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
1
7
6
13
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
1
9
6
15
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
1
6
0
6
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
1
6
6
12
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
1
3
2
5
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
1
3
6
9
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
1
3
4
7