จำนวนนักเรียนในสังกัด มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 21 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
1
3
7
10
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
1
10
7
17
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
1
1
3
4
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
1
3
1
4
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
1
6
3
9
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
1
18
12
30
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
6
6
12
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
4
5
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
1
7
10
17
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
3
3
6
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
1
11
12
23
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
1
8
16
24
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
1
10
8
18
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
1
4
6
10
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
1
3
5
8
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
1
5
5
10
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
1
2
2
4
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
1
6
10
16
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
1
1
3
4
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
1
7
8
15
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
1
3
3
6