จำนวนนักเรียนในสังกัด มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
1
4
6
10
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
1
11
4
15
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
1
5
2
7
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
1
6
4
10
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
1
6
5
11
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
1
14
4
18
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
7
7
14
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
1
5
10
15
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
3
4
7
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
1
8
9
17
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
1
9
13
22
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
1
16
11
27
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
1
8
13
21
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
1
5
3
8
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
1
10
8
18
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
1
5
5
10
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
1
16
10
26
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
1
1
0
1
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
1
10
7
17
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
1
6
2
8