จำนวนนักเรียนในสังกัด ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 102 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
1
3
3
6
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
1
6
0
6
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
1
14
11
25
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
1
0
1
1
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
1
1
0
1
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
1
4
5
9
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
1
1
0
1
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
1
9
4
13
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
7
111
106
217
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
1
3
1
4
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
1
1
4
5
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
6
97
112
209
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
1
4
3
7
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
1
10
6
16
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
1
1
1
2
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
1
3
2
5
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
1
8
4
12
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
1
3
0
3
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
1
0
2
2
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
1
6
4
10
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
1
7
9
16
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
1
0
1
1
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
1
1
2
3
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
1
3
4
7
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
1
2
4
6
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
1
1
2
3
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
1
4
6
10
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
1
4
1
5
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
1
4
1
5
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
1
0
1
1
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
1
2
2
4
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
1
7
3
10
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
1
2
2
4
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
1
3
5
8
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
1
0
2
2
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
1
6
2
8
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
1
3
0
3
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
1
2
1
3
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
1
0
4
4
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
1
1
1
2
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
1
2
1
3
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
1
4
10
14
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
1
8
6
14
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
1
2
2
4
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
1
4
0
4
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
7
2
9
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
1
2
2
4
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
1
2
5
7
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
1
8
5
13
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
2
1
3
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
1
0
1
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
0
1
1
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
1
3
1
4
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
1
0
2
2
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
1
4
10
14
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
1
2
1
3
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
1
14
9
23
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
2
22
15
37
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
1
2
3
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
3
2
5
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
1
4
0
4
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
1
18
18
36
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
1
5
0
5
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
1
6
10
16
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
1
4
12
16
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
1
9
5
14
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
1
1
2
3
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
1
5
7
12
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
1
4
2
6
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
1
14
10
24
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
3
49
55
104
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
1
8
6
14
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
1
6
2
8
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
1
3
6
9
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
1
7
10
17
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
1
4
3
7
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
1
3
3
6
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
1
1
1
2
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
1
18
8
26
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
1
2
1
3
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
1
2
4
6
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
1
3
4
7
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
1
5
4
9
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
1
8
10
18
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
1
3
2
5
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
1
3
0
3
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
1
3
1
4
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
1
2
4
6
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
1
7
12
19
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
1
1
0
1
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
1
4
3
7
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
1
3
4
7
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
1
6
11
17
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
1
2
6
8
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
1
2
2
4
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
1
3
0
3
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
1
6
6
12
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่
1
3
3
6
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
2
20
15
35