จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
1
1
0
1
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
11
42
39
81
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
22
9
31
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
74
61
135
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
3
5
6
11
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
4
3
3
6
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
8
12
9
21
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
9
41
40
81
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
4
3
3
6
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
9
85
49
134
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
54
777
879
1,656
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
15
37
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
24
21
45
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
40
647
705
1,352
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
7
22
29
51
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
68
55
123
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
10
7
17
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
18
12
30
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
40
29
69
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
9
35
22
57
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
6
5
5
10
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
40
30
70
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
55
66
121
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
8
20
27
47
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
13
9
22
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
47
49
96
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
38
35
73
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
6
8
8
16
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
3
4
0
4
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
27
29
56
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
33
33
66
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
12
9
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
13
9
22
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
9
12
21
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
14
16
30
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
44
22
66
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
23
26
49
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
5
6
3
9
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
37
25
62
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
17
18
35
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
32
24
56
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
19
13
32
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
18
17
35
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
5
6
5
11
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
8
12
15
27
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
8
33
15
48
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
6
6
9
15
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11
85
83
168
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
11
79
50
129
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
6
13
6
19
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
16
13
29
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
22
26
48
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
7
20
9
29
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
46
42
88
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
0
1
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
4
1
3
4
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
10
22
29
51
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
21
24
45
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
11
67
61
128
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
11
14
25
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
7
6
13
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
8
8
12
20
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
11
50
36
86
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
6
6
8
14
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
37
52
89
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
18
14
32
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
11
111
85
196
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
18
229
203
432
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
56
46
102
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
17
8
25
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
19
6
25
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
169
149
318
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
8
25
9
34
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
6
6
6
12
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
9
61
68
129
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
14
170
158
328
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
11
78
72
150
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
9
30
47
77
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
12
79
70
149
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
7
18
13
31
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
9
87
72
159
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
22
315
348
663
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
11
96
85
181
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
11
78
51
129
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
8
63
46
109
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
9
53
53
106
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
7
23
14
37
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
16
12
28
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
6
4
7
11
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
96
94
190
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
10
4
14
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
10
44
48
92
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
11
41
25
66
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
8
32
22
54
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
8
36
37
73
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
66
72
138
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
5
14
5
19
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
7
11
11
22
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
7
15
12
27
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
8
37
23
60
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
11
96
83
179
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
8
22
11
33
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
1
2
4
6
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
8
19
29
48
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
11
31
30
61
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
8
29
34
63
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
8
40
40
80
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
8
20
22
42
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
8
13
16
29
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
8
20
20
40
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่
6
9
10
19
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
10
103
88
191