จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง จำนวน 17 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
8
12
9
21
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
9
41
40
81
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
4
3
3
6
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
9
85
49
134
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
40
647
705
1,352
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
7
22
29
51
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
9
35
22
57
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
6
5
5
10
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
8
20
27
47
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
38
35
73
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
6
8
8
16
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
3
4
0
4
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
27
29
56
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
17
18
35
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
32
24
56
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
19
13
32