จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
24
21
45
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
68
55
123
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
40
30
70
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
55
66
121
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
13
9
22
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
47
49
96
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
33
33
66
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
12
9
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
13
9
22
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
9
12
21
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
14
16
30
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
44
22
66
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
23
26
49
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
5
6
3
9
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
37
25
62