จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย จำนวน 16 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
18
17
35
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
5
6
5
11
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
46
42
88
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
0
1
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
4
1
3
4
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
10
22
29
51
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
21
24
45
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
11
67
61
128
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
18
229
203
432
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
56
46
102
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
17
8
25
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
19
6
25
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
169
149
318
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
14
170
158
328