จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ จำนวน 13 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
9
61
68
129
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
11
78
72
150
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
7
18
13
31
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
9
87
72
159
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
22
315
348
663
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
11
96
85
181
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
7
23
14
37
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
16
12
28
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
6
4
7
11
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
96
94
190
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
10
4
14
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
10
44
48
92
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
11
41
25
66