จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 45 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
1
1
0
1
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
11
42
39
81
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
22
9
31
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
74
61
135
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
3
5
6
11
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
4
3
3
6
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
8
12
9
21
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
9
41
40
81
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
4
3
3
6
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
9
85
49
134
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
54
777
879
1,656
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
15
37
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
24
21
45
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
40
647
705
1,352
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
7
22
29
51
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
68
55
123
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
10
7
17
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
18
12
30
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
40
29
69
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
9
35
22
57
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
6
5
5
10
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
40
30
70
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
55
66
121
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
8
20
27
47
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
13
9
22
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
47
49
96
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
38
35
73
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
6
8
8
16
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
3
4
0
4
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
27
29
56
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
33
33
66
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
12
9
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
13
9
22
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
9
12
21
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
14
16
30
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
44
22
66
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
23
26
49
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
5
6
3
9
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
37
25
62
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
17
18
35
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
32
24
56
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
19
13
32