จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอร้องกวาง จำนวน 32 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
18
17
35
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
5
6
5
11
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
8
12
15
27
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
8
33
15
48
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
6
6
9
15
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11
85
83
168
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
11
79
50
129
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
6
13
6
19
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
16
13
29
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
22
26
48
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
7
20
9
29
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
46
42
88
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
0
1
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
4
1
3
4
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
10
22
29
51
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
21
24
45
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
11
67
61
128
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
11
14
25
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
7
6
13
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
8
8
12
20
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
11
50
36
86
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
6
6
8
14
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
37
52
89
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
18
14
32
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
11
111
85
196
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
18
229
203
432
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
56
46
102
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
17
8
25
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
19
6
25
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
169
149
318