จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอสอง จำนวน 33 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
8
25
9
34
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
6
6
6
12
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
9
61
68
129
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
14
170
158
328
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
11
78
72
150
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
9
30
47
77
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
12
79
70
149
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
7
18
13
31
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
9
87
72
159
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
22
315
348
663
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
11
96
85
181
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
11
78
51
129
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
8
63
46
109
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
9
53
53
106
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
7
23
14
37
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
16
12
28
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
6
4
7
11
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
96
94
190
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
10
4
14
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
10
44
48
92
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
11
41
25
66
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
8
32
22
54
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
8
36
37
73
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
66
72
138
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
5
14
5
19
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
7
11
11
22
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
7
15
12
27
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
8
37
23
60
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
11
96
83
179
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
8
22
11
33
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
1
2
4
6
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
8
19
29
48