จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
54
777
879
1,656
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
15
37