จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
24
21
45