จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
10
7
17
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
18
12
30
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
40
29
69