จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
6
8
8
16
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
3
4
0
4