จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
13
9
22
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
47
49
96