จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
44
22
66
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
23
26
49
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
5
6
3
9
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
37
25
62