จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
68
55
123