จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
33
33
66
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
12
9
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
13
9
22
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
9
12
21
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
14
16
30