จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
27
29
56