จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
40
30
70
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
55
66
121
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0