จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
9
41
40
81
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
4
3
3
6