จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
8
20
27
47