จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
22
9
31
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
74
61
135
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
3
5
6
11
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
4
3
3
6