จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
38
35
73