จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
1
1
0
1
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
11
42
39
81