จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
56
46
102
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
17
8
25
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
9
19
6
25