จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
8
12
15
27
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
8
33
15
48
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
6
6
9
15