จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11
85
83
168
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
11
79
50
129
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
6
13
6
19
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
16
13
29
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
22
26
48
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
7
20
9
29