จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
18
17
35
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
5
6
5
11