จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
11
14
25
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
7
6
13
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
8
8
12
20
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
11
50
36
86