จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จำนวน 5 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
46
42
88
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
0
1
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
4
1
3
4
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
10
22
29
51
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
21
24
45