จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
169
149
318