จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
11
78
51
129
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
8
63
46
109
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
9
53
53
106