จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จำนวน 4 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
7
18
13
31
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
9
87
72
159
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
22
315
348
663
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
11
96
85
181