จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
8
32
22
54
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
8
36
37
73
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
66
72
138
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
5
14
5
19
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
7
11
11
22
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
7
15
12
27