จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จำนวน 3 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
9
61
68
129
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
14
170
158
328
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
11
78
72
150