จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จำนวน 6 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
8
37
23
60
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
11
96
83
179
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
8
22
11
33
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
1
2
4
6
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
8
19
29
48