จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
7
23
14
37
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
16
12
28
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
6
4
7
11
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
96
94
190
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
10
4
14
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
10
44
48
92
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
11
41
25
66