จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
8
25
9
34
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
6
6
6
12