จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จำนวน 2 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
9
30
47
77
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
12
79
70
149