จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
8
20
20
40