จำนวนนักเรียนในสังกัด ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 1 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
10
103
88
191