ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562)

11,066
จำนวนนักเรียน
5,684
นักเรียนชาย
5,382
นักเรียนหญิง
992
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
18
116
119
235
100
452
416
868
99
459
453
912
รวมอนุบาล
217
1,027
988
2,015
118
671
636
1,307
118
664
647
1,311
ประถมศึกษาปีที่ 3
117
686
656
1,342
ประถมศึกษาปีที่ 4
120
682
673
1,355
ประถมศึกษาปีที่ 5
120
716
692
1,408
ประถมศึกษาปีที่ 6
120
805
720
1,525
รวมประถมศึกษา
713
4,224
4,024
8,248
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
160
109
269
มัธยมศึกษาปีที่ 2
21
118
134
252
20
155
127
282
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
62
433
370
803
รวมทั้งหมด
992
5,684
5,382
11,066
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
45
385
2,469
2,461
4,930
32
254
1,207
1,050
2,257
33
286
1,743
1,611
3,354
8
67
265
260
525
รวมทั้งหมด
118
992
5,684
5,382
11,066
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
47
669
734
1,403
2
62
799
894
1,693
1
8
24
21
45
3
24
68
48
116
1
9
85
49
134
4
24
68
55
123
2
9
12
8
20
2
19
60
58
118
4
29
110
76
186
2
15
40
27
67
1
8
68
55
123
5
39
81
79
160
1
8
27
29
56
3
16
95
96
191
2
13
44
43
87
1
8
12
9
21
1
8
20
27
47
4
18
104
79
183
1
8
38
35
73
3
13
45
39
84
3
20
230
207
437
3
27
92
60
152
3
22
51
39
90
6
51
235
187
422
2
11
24
22
46
4
33
76
68
144
1
11
111
85
196
5
34
91
98
189
1
12
169
149
318
1
11
67
61
128
3
22
61
74
135
3
28
194
150
344
4
49
516
518
1,034
6
43
174
159
333
3
34
309
298
607
6
36
176
150
326
7
61
234
204
438
2
14
31
15
46
2
21
109
117
226
1
8
20
20
40
1
10
103
88
191
2
16
33
38
71
1
6
9
10
19
2
19
60
64
124
1
8
40
40
80
รวมทั้งหมด
118
992
5,684
5,382
11,066
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2015 คน

18.21%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 8248 คน

74.53%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 803 คน

7.26%
รายละเอียดทั้งหมด