ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562) อำเภอเมืองแพร่

4,930
จำนวนนักเรียน
2,469
นักเรียนชาย
2,461
นักเรียนหญิง
385
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอเมืองแพร่ (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
3
32
30
62
37
159
161
320
37
156
168
324
รวมอนุบาล
77
347
359
706
49
316
316
632
47
298
313
611
ประถมศึกษาปีที่ 3
48
334
316
650
ประถมศึกษาปีที่ 4
50
326
367
693
ประถมศึกษาปีที่ 5
51
362
370
732
ประถมศึกษาปีที่ 6
51
411
375
786
รวมประถมศึกษา
296
2,047
2,057
4,104
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4
32
11
43
มัธยมศึกษาปีที่ 2
4
17
18
35
4
26
16
42
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
12
75
45
120
รวมทั้งหมด
385
2,469
2,461
4,930
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 706 คน

14.32%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4104 คน

83.25%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 120 คน

2.43%
รายละเอียดทั้งหมด