ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562) อำเภอร้องกวาง

2,257
จำนวนนักเรียน
1,207
นักเรียนชาย
1,050
นักเรียนหญิง
254
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด อำเภอร้องกวาง (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
6
33
24
57
27
114
110
224
24
112
99
211
รวมอนุบาล
57
259
233
492
29
146
116
262
29
116
117
233
ประถมศึกษาปีที่ 3
29
117
106
223
ประถมศึกษาปีที่ 4
29
131
100
231
ประถมศึกษาปีที่ 5
30
127
109
236
ประถมศึกษาปีที่ 6
28
128
103
231
รวมประถมศึกษา
174
765
651
1,416
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
71
48
119
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
60
66
126
7
52
52
104
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
23
183
166
349
รวมทั้งหมด
254
1,207
1,050
2,257
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
3
20
230
207
437
3
27
92
60
152
3
22
51
39
90
6
51
235
187
422
2
11
24
22
46
4
33
76
68
144
1
11
111
85
196
5
34
91
98
189
1
12
169
149
318
1
11
67
61
128
3
22
61
74
135
รวมทั้งหมด
32
254
1,207
1,050
2,257
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 492 คน

21.80%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1416 คน

62.74%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 349 คน

15.46%
รายละเอียดทั้งหมด